پاویون چین، نمایشگاه مدیریت پسماند

پاویون ایران ، نمایشگاه بیوتکنولوژی 2016 ، هانوفر